Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Rozwód – prawo do opieki
7 sierpnia, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Projektowanie ogrodów Toruń
15 sierpnia, 2019

Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga zdobycia właściwych kwalifikacji upoważniających do wykonywania zawodu. By sprostać zadaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, bo praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z licznych działań.

PRACA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Ustala się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy wyznacza się gdy zleceniodawca nie wie, jak przebiega granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dopuszczalna kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia znaków granicznych.

Podstawą ustalenia granic będą: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi być zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK, a dokumenty przekazane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z osiągnięciem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę dostarcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy ma miejsce wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest kondycja znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną wykonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, sporządzony jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak dzienniki pomiarów, protokoły, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie podlega weryfikacji. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych opracowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat nowych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero kiedy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

Na podstawie materiałów dotyczących granic nieruchomości oraz miejsca położenia składników planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych potrzebnych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą zostać zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera wyniki wraz z informacją o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub możliwych odstępstwach. Sporządza ją tylko geodeta uprawniony.

Komplet dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie kontroli nie ma przeciwwskazań, dane na temat zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest naniesienie budynku na mapy oraz wystawienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Komentarze są wyłączone.