Usługi geodezyjne – pomiary specjalne

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowoczesny sposób na zredukowanie nadmiernego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie Toruń
2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

POMIARY SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, a także sporządzamy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient otrzymuje kompletny operat pomiarowy wraz z wyliczeniami i wykresami na podstawie którego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na podstawie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII ENERGETYCZNYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów oraz przewodów napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki takim pomiarom można usunąć niebezpieczeństwo zbliżania przewodów do zabudowań i dróg.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się też wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz ocenianiem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy okresowe pomiary przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: kominy, wieże i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie zakresu przechyłu budowli.
pionowości celem oszacowania przyrostu wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są wykonywane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale także z czasem zużycia budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy ocenianiu przemieszczeń i osiadań stosujemy metody oraz instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy także geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wykazującą prawidłowość realizacji lub stopień odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymagania jakościowe oraz odznaczają się wytrzymałością i większym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest ocenienie faktycznych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego wraz ze wskazaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas precyzyjne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, które są konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, konieczną do sfinalizowania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego realizowania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je przez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W wyniku właściwych procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Ponadto w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych i/lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej pracy nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy też prowadzenie spraw geodezyjnych powiązanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, z zastosowaniem sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz opracowujemy dodatkowe wizualizacje oraz obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.