Rozwód – prawo do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta Toruń
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych
9 sierpnia, 2019

Rozwód – prawo do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Elementami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem ma obowiązek udowodnić w toku procesu sądowego, że dysponuje środkami wystarczającymi do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania oraz zarobki pokrywające utrzymanie. Konieczne jest również potwierdzenie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien przede wszystkim kierować się korzyścią dziecka. W tym przypadku zasadniczy jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także otoczenie, w jakim dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej kwestii prawnika jest separacja lub rozwód. Jest umotywowana brakiem możliwości wspólnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, zwłaszcza gdy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednego z rodziców o ustalenie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Ze względu na ciężki charakter tego rodzaju rozpraw warto zaangażować dobrego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zwykle dobrym metodą z uwagi na dobro dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, lecz może także zaistnieć w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w trakcie rozprawy.

Ważna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą podejmować wspólnie, a jakie osobno. W zakresie porozumienia prawnik może dodać dopełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają trudność z uzgodnieniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i podobnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To znaczy, że dziecko posiada różne miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie mogą stworzyć wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na bazie uzyskanych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych sytuacjach można ubiegać się o absolutne odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez adwokata, kiedy użyte wcześniej lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo gdy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom na przykład z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można ubiegać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, chociaż łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej niezbędna jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.